Moottoripyöräkerho Marski Ry

Historiaa

Ajatus moottoripyöräkerhon perustamisesta Askaisiin sai alkunsa sateisena elokuun iltana armon vuonna 2003. Tällöin kaksi perustajajäsentämme (Marko ja Rauli) istuivat iltaa paikallisessa soittoruokalassa, eli Askaisten Kahvituvassa (Kaisan baarissa). Moottoripyöräilijöitä kun olivat, niin juttu kääntyi moottoripyöriin ja -pyöräilyyn ja sitä kautta moottoripyöräkerhon perustamiseen tänne Marskin maisemiin. Jostain hämmästyttävästä syystä keskustelun aihe muistettiin seuraavana iltapäivänä herätessä ja asia jäi muhimaan näiden moottoripyöräsotureiden takaraivoon.

Aikaansaamattomina miehinä aikaa kului kuitenkin vuosi, kunnes toinen heistä (Ensimmäisen kauden puheenjohtajamme Marko, nykyinen aktiivijäsen) laittoi asian jälleen vireille. Yhdistyslaki luettiin läpi ja perustamiskokous kutsuttiin koolle 11.08.2004. Paikalle saapui 12 moottoripyöräilystä kiinnostunutta henkilöä, joista kolme oli naapurikunnastamme Mietoisista. Sääntöjen laatimisen jälkeen kirjoitettiin perustamiskirja. Tämän juhlallisen asiakirjan allekirjoittivat kaikki kaksitoista henkilöä. Mainittakoon, että perustajista 83% osasi kirjoittaa tässä vaiheessa nimensä oikein. Perustamiskirjat, säännöt ja perusilmoitus lähetettiin patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH:n vaatimien sääntömuutosten jälkeen kerhostamme tuli rekisteröity yhdistys 5.7.2005.

Anoimme SMOTO ry:n (Suomen Motoristit ry:n) jäsenyyttä syksyllä 2005 ja MC Marski hyväksyttiin jäseneksi loppusyksystä 2005. Tämä tarkoittaa sitä, että MC Marskin jäsenet pääsevät nauttimaan myös kaikista SMOTO:n tarjoamista jäseneduista. Lisätietoa SMOTO ry:stä löydät täältä.

Toimintamme on ollut erittäin aktiivista ja "laatuaikaa" on vietetty runsaasti yhdessä.

 

Sijainti

Moottoripyöräkerho Marski ry :n kotikunta sijaitsee pienellä Varsinais-Suomalaisella paikkakunnalla, Askaisissa.

Askainen sijaitsee n. 30 kilometriä Turusta länsirannikkoa pohjoiseen, Saariston rengastien varrella. Saariston rengastie tarjoaa motoristeille kuvankauniita merimaisemia ja mutkaisia maalaisteitä. Askainen on kuntaliitosten jälkeen nykyään osa Maskun kuntaa.

Etsimme kerhotilaa, jossa mukava joukkomme voisi kunnostaa ajokalustoaan, viettää aikaansa ja edistää asiallista harratusta yhdessä.

 

Säännöt

1 § YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho Marski ry. ja sen epävirallinen lyhenne on MC Marski. Yhdistyksen kotipaikka on Askainen. Yhdistyksen kieli on Suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on moottoripyöräharrastuksen ja liikennekulttuurin edistäminen, sekä rehdin moottoripyöräilijähengen luominen jäsentensä keskuudessa. Lisäksi yhdistys pyrkii kasvattamaan nuorisojäsenistään vastuuntuntoisia moottoripyöräilijöitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Opettaa jäsenille vastuuntuntoisuutta liikenteessä ja edesauttaa jäseniä omaksumaan oikea, turvallinen ajotapa

 • Perustaa hyvät suhteet moottoripyöräilijöiden ja muiden kanssaihmisten/yhteisöjen välille sekä ylläpitää niitä

 • Suoda jäsenille mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä moottoripyöriä ja moottoripyöräilyä koskevissa asioissa järjestämällä kerhoiltoja, muita illanviettoja sekä retkiä alan tapahtumiin

 • Järjestää kokoontumisajoja

 • Antaa neuvoja ja auttaa jäseniä moottoripyörien käytössä ja huollossa

 • Järjestää kilpailuja ja valistustilaisuuksia moottoripyöräilyn osalta

 • Vaikuttaa moottoripyöräilyä koskeviin lainsäädöksiin, vakuutussäädöksiin ja eri sidosryhmiin tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja moottoripyöräilyä koskevissa asioissa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- ja kunniajäseniä ja äänioikeudettomia nuoriso- ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan ottaa kuusitoista (16) vuotta täyttänyt, moottoripyöräilyä harrastava tai sen kanssa tekemisissä oleva henkilö.

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle kuusitoistavuotias (16) mopoilua tai moottoripyöräilyä harrastava, tai niiden kanssa tekemisissä oleva nuori. Nuorisojäsenen vakuutuksista vastaavat huoltajat.

Nuorisojäsenen täytettyä kuusitoista (16) vuotta nuorisojäsenyys päättyy ja hänet voidaan anomuksesta ottaa yhdistyksen vuosijäseneksi.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä vuosikokouksessa nimetä yhdistyksen pitkä-aikainen vuosijäsen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi, sekä edistänyt yhdistyksen tunnettavuutta toiminnallaan yhdistyksen ulkopuolella. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen vuotuisesta jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hallituksen toimesta hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään jäsenetuja vasta liittymis- ja jäsenmaksunsa maksettuaan.

 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ellei jäsen ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällöin vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä, sekä nuorisojäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterinhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (3) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävät: 

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi

 • Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen määräykset

 • Pitää yllä jäsenluetteloa ja valita jäsenrekisterinhoitaja

 • Vahvistaa rahastonhoitajan ja sihteerin työjärjestys

 • Hoitaa yhdistyksen asioita mahdollisesti palkattujen henkilöiden avulla, jotka hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimuksen

 • Vastata yhdistyksen omaisuuden ja sen talouden hoidosta

 • Valvoa ja tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa

 • Vahvistaa yhdistyksen kokouksessa esille otettavat asiat

 • Laatia vuosikokoukselle yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta ja menoarvio

 • Toimeenpanna yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset

 • Määrätä ja kuuluttaa yhdistyksen kokousten paikka ja aika

 • Järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin.

 

8 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Valittujen tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu tapahtuu kuin pykälässä yhdeksän (9) on ilmoitettu. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenillä on kokouksissa puheoikeus.

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • Kokouksen avaus

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja kannatusjäsenmaksun sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Copyright © by Moottoripyöräkerho Marski Ry All Right Reserved


 
EtusivuAjankohtaistaMcmarskiKerho- ja ajoillatMuu toimintaTarvitsetko apua?YhteystiedotJäsenyysJäsenedut- ja tuotteetyhteistyökumppanit ja sponsoritKuvagalleria